Regulamin

Regulamin internetowych usług w portalu mydieta.pl ( stan aktualny na dzień 01.01.2016 roku )

 Regulamin określa warunki i zasady korzystania z internetowych usług dietetycznych serwisu www.mydieta.pl

  1. Postanowienia ogólne.

określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Administrator – podmiot świadczący usługę udostępniania zasobów danych Portalu mydieta.pl na rzecz jego Użytkowników i jednocześnie zarządza danymi osobowymi dobrowolnie przekazanymi przez Użytkowników;

 2. Baza zasobów danych Użytkowników - zbiór zasobów danych udostępnionych przez Użytkowników Portalu mydieta.pl, które są zbierane, przechowywane i przetwarzane w uporządkowany sposób przez Administratora za zgodą Użytkowników na potrzeby świadczonych przez Usługodawcę usług.

 3. Dane Konta E-MAIL  – oznaczają te dane Użytkownika z Konta E-MAIL Użytkownika, który wyraża zgodę na udostępnienie ich do rejestracji i logowania do Konta Użytkownika w Portalu mydieta.pl w formie linku wysyłanego na konto zewnętrzne Użytkownika i inne;

 4. Dietetyk, student, pacjent, sklep, gabinet – Użytkownik Portalu mydieta.pl, który zajmuje się, udzielaniem porad i sprzedażą produktów innym osobom w zakresie dietetyki i artykułów żywnościowych, którzy ci Użytkownicy na własną odpowiedzialność kontaktują się z Użytkownikami Portalu mydieta.pl i może przekazywać i wymieniać informacje o Użytkownikach oraz udzielać porad dietetycznych i polecać produkty żywnościowe.

 5. mydieta.plnazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników na mocy Umowy oraz aplikacji stworzonej do korzystania z usług;

 6. Konto Użytkownika – dostępne dla Użytkownika miejsce na serwerze w Portalu mydieta.pl, za pośrednictwem którego wprowadza dane, a Usługodawca nimi zarządza.

 7. Login – nazwa Użytkownika w Portalu mydieta.pl, jaka została przez niego dobrowolnie przybrana na etapie rejestracji w Portalu mydieta.pl;

 8. Login i Hasło Konta Użytkownika – oznaczają login (nazwę) i hasło ustalone przez Użytkownika do logowania się do Konta Użytkownika;

 9. Materiały wszelkie materiały zamieszczane przez Użytkownika na stronach Portalu mydieta.pl w formie tekstowej (wypowiedzi, komentarze, komunikacja między kontami, przepisy, artykuły, opinie i inne), zdjęć, plików audio i wideo, grafik oraz innych akceptowalnych niniejszym Regulaminem;

 10. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług w ramach Portalu mydieta.pl, który określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy oraz ewentualne załączniki, które stanowią integralną część niniejszego Regulaminu;

 11. Usługodawca – Właścicielem serwisu jest firma : JASLA LTD z siedzibą w Londynie, 590 Kingston Road, wpisaną do rejestru Anglii i Walii pod numerem 9003014 Wszelkie prawa do zawartości serwisu www.mydieta.pl są zastrzeżone. świadczący usługi drogą elektroniczną;

 12. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług świadczonych w ramach Portalu mydieta.pl przez Usługodawcę, która dokonała prawidłowej rejestracji w ramach Portalu mydieta.pl oraz spełniająca wszystkie wymagania szczegółowo określone Regulaminem, jak również dokonała akceptacji Regulaminu;

 13. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług w ramach Portalu mydieta.pl, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Usługodawcą a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem.

 14. Abonament – usługi portalu są płatne zgodnie z cennikiem. Zamieszczonym na stronie www.mydieta.pl

 II. Obowiązki Użytkownika.

1. Użytkownik podaje dane do logowania/rejestracji, dane osobowe oraz wypełnia formularz z pytaniami (jest to wywiad żywieniowy), w którym zapisuje wszystkie spożywane pokarmy - tym samym dostarcza dane potrzebne do ułożenia diety, wraz z ewentualnymi odpowiedziami na pytania dodatkowe przesłane przez Usługodawcę.

2.Uruchomienie usługi (zawarcie umowy) następuje w momencie dokonania płatności abonamentu zamieszczonego na stronie.

3. Użytkownik korzystając z programu  wyraża zgodę na :


a) Zgodnie z art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.) wyrażam zgodę na leczenie

dietetyczne online w programie dietetycznym na portalu internetowym www.mydieta.pl.

b) Oświadczam, że udzieliłam/em wyczerpujących i prawdziwych informacji co do mojego stanu zdrowia – zgodnie z wywiadem żywieniowo-zdrowotnym. O wszelkich zmianach stanu mojego zdrowia zobowiązuję się powiadomić Usługodawcę.

c) Przyjmuję do wiadomości, że w/w wiadomości są danymi poufnymi. Zostałam/em poinformowana/y:

1. o technice badań i szczegółowo zaznajomiona/y z całym przebiegiem proponowanego leczenia,

2. o możliwych efektach ubocznych leczenia takich jak: osłabienie, pogorszenie wyników badań laboratoryjnych, ogólne pogorszenie stanu zdrowia, osłabienie kondycji skóry i

włosów, itp.,

d) Powyższe zasady przeczytałam/em i zrozumiałam/em, uzyskałam/em również wszelkie wyjaśnienia dotyczące leczenia w moim przypadku.

e) Zostałam/em poinformowana/y o alternatywnych możliwościach leczenia, z zaniechaniem leczenia włącznie.

f) Zostałam/em poinformowana/y o ryzyku towarzyszącym innym metodom leczenia i konsekwencjach wynikających z zaniechania leczenia. Rozumiem, że tak jak w przypadku wszystkich

procedur ogólnomedycznych, pozytywne efekty leczenia nie są zagwarantowane.

g) Usługodawca nie gwarantuje efektów założonych przez pacjenta. Ponadto leczenie dietetyczne jest wykonywane w celu usunięcia konkretnego problemu i może nie wyeliminować innych ukrytych problemów lub wpłynąć niekorzystnie na inne problemy. Wiem, że mogę odwołać zgodę na leczenie.


4. Usługodawca może żądać przesłania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje w przypadku rejestracji jako dietetyk. 

     W przypadku nie dostarczenia dokumentu w formie pisemnej na adres kontakt@mydieta.pl konto zostaje zawieszone. 


5. Usługodawca może żądać przesłania dokumentu potwierdzającego status studenta w przypadku rejestracji jako student. 

     W przypadku nie dostarczenia dokumentu w formie pisemnej na adres kontakt@mydieta.pl konto zostaje zawieszone. 


III. Obowiązki Usługodawcy/Użytkowników.

1. Po spełnieniu powyższych obowiązków przez Użytkowników, usługodawca za pośrednictwem Użytkownika „Mój dietetyk” zobowiązuje się do ułożenia indywidualnej diety lub porady dietetycznej w terminie 4-7 dni od momentu potwierdzenia płatności na koncie przez wybranego Użytkownika jako oznaczonego w systemie „Mój Dietetyk„. W przypadku nie dostarczenia przedmiotu usługi przez wybranego Użytkownika. Usługodawca wskazuje innego na prośbę Użytkownika w formie e-maila wysłanego na adres kontakt@mydieta.pl w ciągu 3 dni.

  2.W razie uzasadnionej potrzeby Usługodawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Użytkownikiem za pomocą poczty na stronie www.mydieta.pl w formie wiadomości tekstowych, wymiany produktów w danych posiłkach oraz modyfikacji diety (korekt w jadłospisie, wykluczania niektórych produktów ) w okresie trwania abonamentu.

 1. Użytkownik, który łamie zasady oraz nie dostarcza przedmiotu usługi w wyznaczonym terminie oraz podaje nie prawdziwe lub nie kompletne dane.:

  a) po raz pierwszy – ostrzeżenie wysyłane w formie e-mail.

  b) po raz drugi – blokada konta na 14 dni

  c) po raz trzeci – dezaktywacja konta i usunięcie.

 2. W przypadku usunięcia konta przez Usługodawcę w wyniku złamania Regulaminu. Nie wykorzystane opłaty nie podlegają zwrotowi.

IV. Ochrona prywatności.


1. Dane, które przesyłane są serwisowi www.mydieta.pl, a które mogą być danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami), wykorzystane będą tylko na potrzeby ułożenia diety i do kontaktu z klientem, który je udostępnił. Dane będą udostępniane osobą trzecim to znaczy w osobie dietetyka którego pacjent wybrał w programie. 

2. Wszystkie podane dane w formularzu zamówienia usługi inetrnetowejj będą wykorzystywane tylko w celu realizacji w/w usługi przez Usługodawcę serwisu. 

V. Płatności.

1. Cennik abonamentu jest ważny od 1.01.2016 roku do odwołania.

2. Wszystkie ceny zawarte na stronie są cenami brutto.

3. Zapłata za usługę jest równoznaczna z zaksięgowaniem środków na koncie usługodawcy.

4. Jeśli Klient nie dokona wpłaty w ciągu 7 dni od wypełnienia ankiety i nie ma żadnego kontaktu z jego strony, wypełniony formularz ulega przedawnieniu. 1. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.1. W ofercie znajdują się porady dietetyczne i układanie indywidualnych jadłospisów dietetycznych oraz panel prowizji. Zamówienia przyjmowane i wysyłane są przez Internet drogą elektroniczną. Porady i usługi wysyłane są na koncie pacjenta lub formie e-mail

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach usług znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.

3. W przypadku wątpliwości odnośnie zamówionej porady, Usługodawca wysyła do klienta e-maila lub poprzez konto serwisu  z prośbą o dodatkowe udzielenie informacji. 

4. Informacje, czy indywidualny jadłospis wysyłana jest w ciągu 7 dni. Zmian w zamówieniu można dokonywać mailowo aż do momentu wysłania zrealizowanej usługi. 

 1. Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) prawo do odstąpienia od Umowy,  ze względu na fakt, iż świadczenie oferowanych usług następuje przed upływem 14 dni od daty zawarcia Umowy, właściwości tych usług są ściśle związane z osobą Użytkownika oraz dokonane świadczenia nie mogą zostać zwrócone.

 2. Użytkownik może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli usługa wymiany informacjami nie została rozpoczęta. 1. Rezygnacja 1. Rezygnacja z świadczonych Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, może być rozwiązana przez Użytkownika na jego prośbę pisemną wysłaną na adres e-mail dni kontakt@mydieta.pl. Rozpatrzenie prośby następuję do 7 dni roboczych.

 2. Usługodawca nie może usunąć jeśli informacje/dane zawarte na koncie mogą dotyczyć innych Użytkowników, którzy wymieniali się informacjami/danymi z innymi Użytkownikami. Usunięcie konta może spowodować utratę danych/informacji innych Użytkowników programu i nie może być usunięte.VII. Reklamacje

1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika  usług. powinny być składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności  adres kontakt@mydieta.pl. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem. W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym  stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami.


FacebookTwitterGoogle+Youtube